Privacyverklaring

1. Over deze privacyverklaring

Kappa Data vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

De huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Kappa Data, met hoofdzetel te Grote Steenweg 18, 9840 De Pinte. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in deze Privacyverklaring welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

‘Persoonsgegevens’: persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over u als persoon (naam, adres, telefoonnummer…)

‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Dit kan Kappa Data zelf zijn, of een derde (bijvoorbeeld onze klanten).

‘Verwerker’: degene die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Dit kan Kappa Data zijn (als dienstverlener), of een derde die gegevens van Kappa Data verwerkt.

Voor vragen aangaande deze Privacyverklaring kunt u ons contacteren via [email protected].

2. Kappa Data als verwerkingsverantwoordelijke

Kappa Data verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben.

Het gaat dus zowel om de Persoonsgegevens van de door haar klanten en leveranciers opgegeven contactpersonen, maar ook de contactpersonen bij haar potentiële klanten en de Persoonsgegevens van potentiële werknemers.

Kappa Data kan volgende Persoonsgegevens van u verzamelen of verkrijgen:

  • Identiteitsgegevens (naam, e-mailadres, gsm-nummer, gebruikersgegevens)
  • Gegevens met betrekking tot uw academische curriculum (in kader van een sollicitatie)
  • Klachten die u indient of verzoeken die u tot ons richt.

De verwerking van deze Persoonsgegevens is noodzakelijk om:

  • Onze klanten van dienst te kunnen zijn: Kappa Data verzamelt Persoonsgegevens om haar klanten te kunnen beheren en met haar klanten te kunnen communiceren. Behalve identiteitsgegevens worden geen andere Persoonsgegevens verwerkt.
  • Onze klantenrelatie te kunnen onderhouden: Kappa Data verzamelt persoonsgegevens van haar klanten om de klantenrelatie te onderhouden en te verbeteren. Deze gegevens worden enkel verzameld indien u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming geeft.
  • Orders te kunnen plaatsen bij haar leveranciers.

In al deze situaties is Kappa Data de verantwoordelijke voor de bescherming van deze Persoonsgegevens.

De rechtsgrond voor deze verwerkingen ligt in:

  • De overeenkomst die u met ons bent aangegaan voor het verstrekken van onze diensten en ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve levering van onze diensten aan u;
  • Uw toestemming;
  • Onze wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden.

3. Kappa Data als verwerker

Kappa Data kan ook Persoonsgegevens verwerken voor derden.

Kappa Data is dienstverlener ten opzichte van haar klanten. Kappa Data is dan Verwerker van Persoonsgegevens. Persoonsgegevens die u als klant aan ons toevertrouwt om er in uw opdracht een verwerking mee te doen, gebruiken we uitsluitend voor de door u duidelijk omschreven opdracht. Deze gegevens worden nooit voor een ander doel ingezet.

4. Toegang door en doorgifte aan derden

Wij verstrekken enkel informatie aan derden die nodig is om hun werk te kunnen doen. Dergelijke ontvangers van uw persoonsgegevens mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

Om onze dienst aan u te kunnen leveren kunnen wij relevante persoonsgegevens doorgeven aan licentieverstrekkers.

5. Duur van de verwerking

Kappa Data houdt uw persoonsgegevens niet langer bij dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring.

6. Vertrouwelijkheid en beveiliging

Kappa Data verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw Persoonsgegevens te waarborgen via technische beveiligingsmaatregelen.

De aan Kappa Data bezorgde Persoonsgegevens blijven bewaard bij Kappa Data op desgevallend bij de Verwerker op servers in België of de Europese Unie.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, door er onder andere zelf voor te zorgen dat elke niet toegestane toegang tot uw login en wachtwoord wordt voorkomen.

U erkent en aanvaardt dat het doorsturen en bewaren van Persoonsgegevens nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die u zou lijden door het onrechtmatig gebruik van uw Persoonsgegevens door derden nooit op Kappa Data kan worden verhaald.

7. Uw rechten

Onderstaande rechten kunnen door u worden uitgeoefend door ons te contacteren via [email protected], mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Recht van toegang en rectificatie

U heeft het recht gratis toegang te verkrijgen tot uw persoonlijke gegevens en eventuele foutieve gegevens te corrigeren.

Recht van verwijdering en beperking

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U kan ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Hiervoor dient u wel ernstige en legitieme redenen op te geven.

U kan u ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

Recht van overdraagbaarheid

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

Recht om klacht in te dienen

U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
[email protected]