Disclaimer

Algemeen

Deze website is eigendom van Kappa Data Holding BV.

Contactgegevens en maatschappelijk zetel:
Kappa Data Holding BV
Grote Steenweg 18
9840 DE PINTE
België

Telefoon: +32 9 243 42 10
Email: [email protected]
Ondernemingsnummer: 0667.661.886
BTW-nummer: BE 0667.661.886

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden in deze disclaimer. Als u niet met deze voorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website niet verder te bezoeken of te gebruiken.

Kappa Data behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, deze voorwaarden te actualiseren of te wijzigen, zodat het aangewezen is om deze pagina regelmatig te consulteren.

Intellectuele eigendomsrechten

Het design en de inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Kappa Data of rechthebbende derden, zonder dat deze worden overgedragen.

Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kappa Data, onder meer, verboden om een (een deel van) de website en/of de inhoud ervan, te gebruiken voor commerciële doeleinden en (een deel van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (zoals een geschrift, weblog of website van iemand anders). 

Informatie op en beschikbaarheid van de website 

De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Kappa Data levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Kappa Data de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren via [email protected] of via de hierboven vermelde contactgegevens.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Kappa Data geeft geen garanties voor de goede of ononderbroken werking van de website.

Kappa Data kan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website, een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of handelingen verricht door de gebruiker ten gevolge van informatie geplaatst op de website (met inbegrip van, doch niet uitsluitend, schade of verliezen door werkonderbrekingen of van het computersysteem, de apparatuur, programmatuur of andere gegevens van de gebruiker).

De website kan rechtstreeks of onrechtstreeks verwijzingen bevatten naar websites of pagina’s van derden (via hyperlinks, banners, buttons). Het verwijzen naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Kappa Data verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites van derden en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik van deze websites.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen die anders zouden bepalen of in geval van opzet of zware fout vanwege Kappa Data.

Gebruik van de website 

Door gebruik te maken van onze website of u toegang te verschaffen tot onze website verbindt u zich ertoe de website als een goede huisvader te gebruiken, de website niet te gebruiken op een manier die strijdig is met de voorwaarden in deze disclaimer of die strijdig is met geldende regelgeving en om de website niet te gebruiken op enige wijze die rechtstreeks of onrechtstreeks schade kan berokkenen aan Kappa Data of haar reputatie.

Wanneer wij vaststellen of redelijkerwijze vermoeden dat een specifieke gebruiker hiertoe in gebreke blijft, dan kunnen wij de betrokken gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de website ontzeggen.

Door de gebruiker verstrekte informatie of materiaal

Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik maken en garandeert u dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden en niet anderzins onrechtmatig is jegens derden. Kappa Data is niet aansprakelijk voor de informatie die door gebruikers zelf op onze website wordt geplaatst op de daartoe voorziene plaatsen. Kappa Data behoudt zich het recht voor om deze informatie zonder kennisgeving te allen tijde te wijzigen of te verwijderen.

Verwerking van persoonsgegevens en cookies

Indien u ons persoonsgegevens verstrekt dan worden deze verwerkt overeenkomstig onze privacyverklaring die u op deze website kan aantreffen of waarvan u op eenvoudig verzoek een afschrift kan ontvangen.

Deze website maakt gebruik van cookies zoals aangegeven in de cookie policy die u op deze website kan aantreffen.

Diversen

De eventuele nietigheid of onafdwingbaarheid van één van de bepalingen (of een deel ervan) in deze disclaimer heeft niet de nietigheid of de onafdwingbaarheid van de gehele disclaimer (of de rest van de betrokken bepaling) tot gevolg. Partijen komen in dergelijk geval overeen dat de nietige of onafdwingbare bepaling van rechtswege vervangen wordt door een gelijkaardige bepaling die binnen de ruimst mogelijke grenzen van wat wettelijk is toegelaten uitwerking zal hebben of door de rechter binnen die grenzen zal worden gematigd.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd, onverminderd andere dwingende regelgeving.